6 Days Nature & Wildlife Tour to Ethiopian Great Rift Valley & Bale Mountains National Park

13 Days Coffee Tour to Southern-Western Ethiopia

3 Days Adventure Tour to Danakil Depression